Scrolluj
diamond_white

REGULAMIN


 1. Gość Hotelu Blue Diamond zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, recepcjonista ma prawo odmówić wydania karty/klucza do pokoju.
 2. W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis. Na życzenie Gościa recepcjonista ma obowiązek pozostałe dane meldunkowe wpisać samodzielnie z dowodu osobistego.
 3. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00, a kończy o godz.12:00 dnia następnego.
 4. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. 
 5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. Przedłużenie doby hotelowej wiąże się z dopłatą w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę po zakończeniu doby hotelowej.
 6. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 12:00, bez zgłoszenia tego w recepcji jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 7. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 8. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać gościnnie w pokoju hotelowym od godz. 7:00 do godz. 22:00.
 9. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa hotelowego po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju według cen pełnych, obowiązujących w dniu zakwaterowania.
 10. Recepcja wydaje kartę/klucz na podstawie karty pobytu.
 11. Każdorazowo opuszczając pokój Gość hotelowy powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić kartę/klucz w recepcji.
 12. Przez cały czas pobytu w hotelu dzieci poniżej 12 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i/lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 13. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do hotelu, za wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych.
 14. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o natychmiastowe zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi hotelowi niezwłoczną reakcję. 
 15. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu lub zajmują dużo miejsca.
 16. W pokojach hotelowych obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 6:00 dnia następnego.
 17. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 18. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 19. Gość hotelowy ma obowiązek zawiadomić recepcję hotelu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu
 20. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych podobnych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek oraz zasilaczy RTV i komputerowych.
 21. Na terenie całego hotelu, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu     i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.
 22. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 900,00 zł które zostaną automatycznie doliczone do rachunku hotelowego.
 23. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa       w pokoju hotelowym będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. 
 24. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowuje te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 25. Hotel zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty kredytowej lub do żądania płatności „z góry” za pierwszą dobę pobytu, w przypadku Gości będących         w hotelu po raz pierwszy.
 26. W momencie odmowy recepcjonista ma prawo odmówić wydania karty/klucza do pokoju.
 27. Recepcjonista ma prawo prosić Gościa hotelowego o uregulowanie rachunku wcześniej niż przy wyjeździe, w przypadku gdy rachunek ten przekracza kwotę 1000,00 zł.
 28. Hotel posiada parking strzeżony, monitorowany, płatny 20,00 zł za dobę (liczba miejsc ograniczona) oraz dysponuje miejscami bezpłatnymi, niestrzeżonymi.
 29. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.
 30. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój w hotelu.Regulamin Strefy Relaksu obiektu hotel Blue Diamond


INFORMACJE OGÓLNE


 1. Niniejszy regulamin określa organizację i zasady korzystania z usług świadczonych przez Hotel Blue Diamond Active SPA a dokładniej Strefy Relaksu w obiekcie zlokalizowanym pod adresem Nowa Wieś 414, 36-001 Trzebownisko
 2. W niniejszym regulaminie posłużono się następującymi definicjami:
 3. Kierownictwo obiektu – osoby zarządzające poszczególną sekcją a w dni odpowiednio określone hotelem w imieniu jego administratora K&B Development Barczak, Kloc Spółka Komandytowa.
 4. Regulamin – treść niniejszego dokumentu oraz treść innych, uchwalonych przez kierownictwo obiektu i dokumentów regulujących zasady korzystania z usług świadczonych przez Hotel Blue Diamond Active SPA a dokładniej Strefy Relaksu
 5. Użytkownik/ Gość – oznacza to osobę fizyczną, korzystającą z określonych rodzajowo świadczeń Hotelu Blue Diamond Active SPA.
 6. Regulamin określa przede wszystkim:
 7. sposób i formę świadczenia usług przez hotel z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych usług,
 8. warunki na podstawie których hotel świadczy usługi na rzecz jego Gości, w tym zakres czynności jego pracowników oraz warunki współdziałania między pracownikami a Gośćmi obiektu dla zapewnienia sprawności funkcjonowania, bezpieczeństwa i komfortu jego Gości,
 9. prawa i obowiązki Gości Hotelu Blue Diamond Active SPA korzystających ze Strefy Relaksu.
 10. Przed wejściem na teren Strefy Relaksu oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń/usług, zakupem usług online lub zamówieniem usługi należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 11. Regulamin Strefy Relaksu obowiązuje wszystkich jego Użytkowników. Przyjmuje się, iż z chwilą zakupu, nieodpłatnego otrzymania lub innego wejścia w posiadanie biletu/karnetu wstępu, każdy Gość akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wszystkie pozostałe zarządzenia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie obiektu.
 12. Strefa Relaksu jest obiektem monitorowanym, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób znajdujących się na jego terenie. Goście wyrażają zgodę nie tylko na monitorowanie własnego pobytu w obiekcie, ale również na wykorzystanie w ten sposób zebranych materiałów filmowych w kwestiach spornych np. dotyczących uregulowania opłat za korzystanie z atrakcji, zakupu produktów gastronomicznych czy zgodności zachowania z niniejszym regulaminem itp.


ZASADY FUNKCJONOWANIA STREFY RELAKSU HOTELU BLUE DIAMOND ACTIVE SPA


 1. Strefa czynna jest codziennie, od poniedziałku do niedzieli od 11.00 do 23.00. Kierownictwo obiektu zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia oraz zupełnego zamknięcia obiektu w określone dni.
 2. W Strefie Relaksu wydzielone są główne strefy dostępności dla Gości. Są to: strefa Basenowa, strefa Saun, Siłownia oraz Spa. Każda z tych stref posiada inną funkcjonalność, a za wejścia do tych stref obowiązują inne opłaty, ustalone w cenniku obiektu.
 3. Szczegółowe zasady obowiązujące w każdej ze stref wymienionych w ust. 2 powyżej, urządzeń bądź atrakcji określają odrębne regulaminy lub instrukcje, których przepisy mogą uzupełniać treść niniejszego regulaminu dostępne w Recepcji Hotelu Blue Diamond Active SPA.
 4. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, szkody i ich następstwa zaistniałe na skutek niezastosowania się Gości obiektu do zasad określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Gościom zabrania się rozprowadzania na terenie obiektu ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług bez pisemnej zgody kierownictwa obiektu.
 6. Zabrania się wnoszenia posiłków, alkoholu oraz innych napoi na teren Strefy Relaksu.
 7. Goście Strefy Relaksu mają obowiązek korzystania z usług obiektu z dbałością o stan urządzeń oraz roślinności znajdującej się na jego terenie. W przypadku niewłaściwego użytkowania, zawinionego zanieczyszczania, uszkodzenia lub usunięcia z dotychczasowego miejsca przedmiotów/urządzeń obiektu, korzystający ze Strefy relaksu ponosi pełną prawną i materialną odpowiedzialność za powstałe szkody.
 8. Korzystanie z szatni (przebieralni) obiektu oraz z szafek ubraniowych jest obowiązkowe. Ze względu na monitoring pomieszczeń przebieralni, należy przebierać się w kabinach do tego przeznaczonych.
 9. Kierownictwo obiektu uprawnione jest do odmowy wykonania usług przez hotel Gościom, którzy postępują wbrew postanowieniom regulaminu. Nieprzestrzeganie powyższych warunków może być poczytane jako próba zakłócenia spokoju na terenie Strefy Relaksu, a tym samym może spowodować wezwanie przez pracowników Hotelu funkcjonariuszy odpowiednich służb. W takich przypadkach koszty zakupu biletu wstępu nie podlegają zwrotowi.
 10. Kierownictwo obiektu lub osoby przez nie upoważnione mogą nie wpuścić na teren Strefy Relaksu osoby lub żądać opuszczenia przez nią tego obiektu, jeżeli zachowanie osoby wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub jest pod wpływem środka odurzającego bądź nie stosuje się do regulaminu obiektu.
 11. W przypadku zaistnienia nagłej konieczności, Kierownictwo obiektu może ograniczyć całkowicie lub częściowo możliwość korzystania z usług Strefy Relaksu w szczególności w przypadku wystąpienia przekroczenia limitu dopuszczalnej ilości użytkowników w obiekcie, w razie pilnej potrzeby lub w przypadku wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu Gości.
 12. Goście Strefy Relaksu są zobowiązani bezwzględnie przestrzegać zaleceń widniejących na wszystkich tablicach ostrzegawczych. Zabrania się je niszczyć, brudzić czy usuwać z dotychczasowych miejsc.
 13. Atrakcje i urządzenia dostępne na obiekcie są sterowane automatycznie. Hotel nie gwarantuje dostępu do wszystkich atrakcji i urządzeń obiektu w każdym czasie, w szczególności z powodu konieczności prowadzenia remontów i konserwacji.
 14. Aktualna informacja na temat rodzajów, cen i zasad korzystania z oferowanych przez Hotel Blue Diamond Active SPA usług i produktów jest umieszczona w dostępnych na terenie obiektu ulotkach i cennikach, a także na stronie internetowej, w Recepcji Głównej oraz w Recepcji SPA


ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY RELAKSU


 1. By korzystać Ze Strefy Relaksu, Gość musi posiadać ważny bilet wstępu. Jest nim aktywowany przez kasjera transponder za kwotę odpowiadającą sprzedawanej usłudze. Transponder należy założyć na nadgarstek, a w razie potrzeby okazywać na żądanie pracowników Hotelu.
 2. Jeden Użytkownik może zakupić liczbę transponderów odpowiadającej liczbie osób obecnej podczas zakupu.
 3. Sprzedane bilety wstępu i uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi, chyba że wyłączną winę za niewykonanie usługi ponosi Hotel. Hotel ma prawo odmówić wymiany zakupionych usług na inne produkty lub usługi.
 4. Przebywanie w przebieralniach i ich okolicy jest dozwolone wyłącznie w celu zmiany odzienia. Gość Strefy Relaksu jest zobowiązany do dbania o odpowiednie i skuteczne zamknięcie szafki na odzież transponderem oraz odpowiednie przechowywanie transpondera. W przypadku ich zagubienia, zawartość szafki zostaje przekazana Gościowi dopiero po kontroli i przedstawieniu przez Gościa dowodów na to, że jest właścicielem pozostawionych rzeczy. W takiej sytuacji pracownicy hotelu mają również prawo wylegitymować użytkownika i pobrać dane kontaktowe. Dane te po zakończeniu dnia i opuszczeniu Hotelu przez wszystkich użytkowników będą trwale zniszczone i nie będą przechowywane. Za pozostawione przedmioty wartościowe np. w szafkach odzieżowych Hotel nie ponosi odpowiedzialności.
 5. W sytuacji, gdy Gość opuszcza Strefę Relaksu i przy końcowym rozliczeniu przy kasie zakwestionuje zapłatę za usługę lub towar twierdząc, że ich nie kupował lub z nich nie korzystał, następuje sporządzenie materiału dowodowego (na podstawie zarejestrowanych w systemie operacji). Gość kwestionujący fakt zakupu towarów bądź usług ma prawo do złożenia reklamacji na ręce Kierownika Zmiany. Gość kwestionujący fakt zakupu usług, bądź ich wykonania może złożyć reklamację w terminie 7 dni od wykonania reklamowanej usługi. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Hotel w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 6. Strefę Relaksu, wraz z terenami na zewnątrz obiektu należy opuścić nie później niż o godzinie 23.00. biorąc pod uwagę czas przebrania się oraz zapłaty za dodatkowe usługi w Recepcji SPA.
 7. Ze Strefy Relaksu nie mogą korzystać osoby których oznaki zewnętrzne wskazują na zakaźne choroby skóry tj. grzybica, rumień, róża, itp., osoby, które cierpią na choroby układu krążenia lub oddechowego ( żylaki, choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie, astma itp. ), kobiety w czasie menstruacji oraz osoby posiadające otwarte rany na ciele.
 8. Dzieci przed ukończeniem 15 roku życia, osoby niewidome, osoby, które bez pomocy innych nie potrafią się samodzielnie poruszać, rozebrać i przebrać, mogą korzystać z basenu jedynie pod opieką osoby dorosłej. Obowiązku opieki rodzicielskiej lub prawnej nie można przenieść na inne osoby, w szczególności na pracowników Hotelu.
 9. Zakazuje się wnoszenia do Strefy Relaksu jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych, mogących zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu innych osób, a w szczególności: opakowań szklanych, pojemników ciśnieniowych (w tym dezodorantów, lakierów do włosów, itp.), noży i innych ostrych przedmiotów. Rzeczy te należy pozostawić w szafkach odzieżowych.
 10. Po całej strefie Relaksu poruszamy się w klapkach, zapewniających bezpieczeństwo i higienę.
 11. Korzystanie ze Strefy Saun dozwolone jest jedynie dla osób powyżej 15 roku życia z wyjątkiem dni obowiązującej strefy beztekstylnej. Wówczas na terenie saun przebywać mogą osoby powyżej 18 roku życia
 12. Strefa Saun może być strefą beztekstylną, a w dni wyznaczone przez hotel ( każdy poniedziałek, środa, piątek od godziny 20.00) jest bezwzględną strefą beztekstylną. Użytkownicy korzystający z Saun mogą przebywać w Strefie Saun bez strojów kąpielowych lub innej odzieży oraz liczyć się z możliwością, iż ze strefy tej korzystać będą inni Goście niekompletnie ubrani bądź nadzy. Ponadto hotel Blue Diamond Active SPA zastrzega sobie prawo do ustalania innych niż wyżej wymienionych terminów obowiązywania strefy beztekstylnej
 13. Hotel Blue Diamond Active SPA zapewnia jeden ręcznik lub pareo w cenie biletu. Dodatkowe ręczniki można wynająć za dopłatą.
 14. Z sauny mogą korzystać jedynie osoby zdrowe, u których nie występują przeciwwskazania do przebywania w wysokich temperaturach. Z Sauna, w szczególności nie powinny korzystać:
 15. osoby tuż po odbyciu treningu o charakterze wytrzymałościowym,
 16. osoby mające na celu zredukowanie wagi (np. przed zawodami),
 17. kobiety w czasie menstruacji,
 18. osoby cierpiące na jaskrę,
 19. osoby cierpiące na padaczkę i na stany psychotyczne,
 20. osoby cierpiące na ostre oraz przewlekłe choroby zakaźne oraz ich nosiciele,
 21. osoby w stanie ostrej choroby gorączkowej,
 22. osoby o dużej skłonności do krwawień,
 23. osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia gruźlicze, nowotworowe oraz niedokrwistość,
 24. osoby cierpiące na choroby układu krążenia,
 25. osoby cierpiące na zredukowaną pracę kory nadnerczy oraz nadczynność gruczołu tarczycy i obrzęki śluzowate,
 26. osoby cierpiące na zapalenie żył, stany miażdżycowe i chorobę wieńcową,
 27. osoby w stanach pozawałowych i powylewowych,
 28. osoby cierpiące na intensywne choroby skóry łącznie z egzemami,
 29. osoby cierpiące na ostre stany zapalne organów wewnętrznych,
 30. osoby z objawami dekompresji,
 31. osoby cierpiące na ciężkie wegetatywne zaburzenia centralnego układu nerwowego z poważnymi zaburzeniami układu krążenia.
 32. Wejście do strefy Saun stanowi potwierdzenie braku przeciwwskazań opisanych powyżej i dostosowanie się do powyższego Regulaminu
 33. Do saun należy wchodzić boso.
 34. Do saun parowych (mokrych) należy wchodzić boso bez ręcznika. W saunach parowych (mokrych) przed zajęciem miejsca na ławce należy opłukać je wodą korzystając z węża znajdującego się przy wejściu. Po zakończeniu pobytu czynność tą należy powtórzyć.
 35. Obsługą Saun i znajdujących się w nim urządzeń mogą zajmować się jedynie pracownicy Saun. Zabronione jest stosowanie przyniesionych z zewnątrz płynów, esencji, olejków i innych substancji do kąpieli parowych. Szczególnie zabrania się pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów (np. ręczników, płaszczy i prześcieradeł kąpielowych) w bezpośrednim otoczeniu pieca saunowego.
 36. Przebywając w odrębnych pomieszczeniach Saun należy pamiętać o różnicy temperatur i bezwzględnie być świadomym stanu swojego zdrowia.
 37. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia, zawrotów głowy, duszności itp. należy bezwzględnie powiadomić o tym fakcie pracowników Saun. Jeżeli jest to możliwe jak najszybciej opuścić Strefę Saun.
 38. Nie wolno dotykać elementów instalacji doprowadzającej ciepło do urządzeń grzewczych, gdyż grozi to oparzeniem.
 39. Nie wolno samodzielnie polewać pieców w saunach płynami innym niż specjalnie do tego przygotowanych przez opiekunów Saun.
 40. Z saun suchych należy korzystać w pareo/ręczniku zgodnie z zasadami saunowania dostępnymi na terenie Strefy Saun - siadając, lub kładąc się na ławkach w taki sposób aby żadna część ciała nie stykała się bezpośrednio z deskami (także stopy). Należy użyć w tym celu pareo lub ręcznika.
 41. Przebywając w Strefie Saun należy stosować się do ogólnych zasad saunowania dostępnych w Strefie Saun.
 42. Z leżaków i miejsc siedzących można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich (np. ręcznikiem, płaszczem czy prześcieradłem kąpielowym).
 43. Zachowanie Gości przebywających w strefie Saun nie może zakłócać wypoczynku innym odwiedzającym ani być dla nich uciążliwe. Bieganie, hałasowanie, natarczywe przyglądanie się innym korzystającym z Saun itp. jest zabronione. Wszyscy korzystający z pomieszczeń przeznaczonych do wypoczynku zobowiązani są do zachowania ciszy i spokoju. W Strefie Saun nie wolno praktykować żadnych zachowań i czynności o charakterze seksualnym.
 44. Goście, których komfort saunowania lub poczucie bezpieczeństwa zostało naruszone na skutek zachowań opisanych powyżej, lub z innych powodów powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie pracowników obsługi Saun.
 45. Przed wejściem do basenów, jak również przed skorzystaniem ze stołków i leżaków, zabrania się stosowania jakiegokolwiek rodzaju kosmetyków do ciała.
 46. Osoby niestosujące się do zasad ujętych w powyższym Regulaminie mogą być upomniane przez obsługę i/lub wyproszone ze Strefy relaksu bez zwrotu opłaty za wstęp.
 47. Zabrania się wnoszenia na teren Saun aparatów, telefonów, kamer oraz innych urządzeń mogących rejestrować obraz. Osoby, które nie zastosują się do zakazu mogą zostać wyproszone przez obsługę bez zwrotu kosztów biletu wstępu.
 48. Użytkownicy korzystający z usług Spa zobowiązani są przed wejściem do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu SPA dostępnego w recepcji


ZASADY KORZYSTANIA ZE SPA


 1. Active SPA Hotel Blue Diamond jest strefą ciszy i relaksu dla ciała, umysłu i ducha. Dla zapewnienia Gościom pełnego komfortu zabrania się używania własnych odbiorników MP3, aparatów fotograficznych i telefonów komórkowych. Na terenie SPA obowiązuje cisza. Obsługa SPA ma prawo, bez zwrotu poniesionych kosztów, wyprosić osoby, którzy w jakikolwiek sposób wpływają na dyskomfort innych Gości.
 2. Korzystanie ze SPA dozwolone jest dla dzieci powyżej 2 roku życia pod opieką dorosłych z racji świadczenia usług dla dzieci ( masaże i inne zabiegi ).
 3. Korzystanie z usług SPA w Hotelu Blue Diamond możliwe jest po uiszczeniu opłaty za zabieg zgodnie z obowiązującym cennikiem SPA.
 4. Gabinety SPA czynne są od poniedziałku do piątku od godz.12.00 do 22.00, w sobotę od 10.00 do 22.00 w niedziele od godz. 10 do 18.. Hotel Blue Diamond zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia gabinetów SPA
 5. Użytkownik korzystający z usług Spa, powinien sobie zdawać sprawę z tego, iż niektóre tego typu usługi mają charakter wybitnie intymny (jak na przykład masaż) i nie powinien być zaskoczony tym faktem podczas korzystania z nich.
 6. Pracownicy Spa zastrzegają sobie prawo do przerwania zabiegu, jeśli spotkają się z zachowaniem Użytkowników nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajdują (np. propozycje seksualne, agresja itp.). W takiej sytuacji pobierana jest pełna opłata za zabieg.
 7. Użytkownik decydujący się na korzystanie z usług Spa, jest świadomy stanu swojego zdrowia i nie zataja informacji o obecnej chorobie. Gość, który nie ujawnia informacji o swoim stanie zdrowia robi to na własną odpowiedzialność. Użytkownik cierpiący na jakąkolwiek chorobę, zobowiązany jest do poinformowania o tym terapeuty lub pracownika recepcji Spa przy rezerwacji zabiegu bądź bezpośrednio przed jego wykonaniem.
 8. Użytkownik ma prawo, po konsultacji z terapeutą, do wybrania niezalecanego przez terapeutę zabiegu, jednakże robi to na własną odpowiedzialność.
 9. Użytkownicy, którzy mogą korzystać z usług Spa to:
 10. osoby które ukończyły 18 rok życia,
 11. osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą skorzystać z usług Spa pod opieką osoby dorosłej,
 12. osoby cierpiące na dolegliwość, chorobę – pod warunkiem, że poinformują o zaistniałej sytuacji terapeutę, a terapeuta uzna, że swoim działaniem nie pogorszy stanu zdrowia klienta. O tym, czy w takiej sytuacji Gość będzie mógł skorzystać z usługi decyduje osoba wykonująca usługę.
 13. kobieta w ciąży – tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy złoży pisemne oświadczenie, iż jest świadoma swojego stanu zdrowia i dobrowolnie decyduje się na dany zabieg. Jeżeli terapeuta uzna, iż jego działanie w takiej sytuacji może zaszkodzić zdrowiu klientki, wówczas ma prawo odmówić wykonania zabiegu.
 14. Użytkownicy, którzy bezwzględnie nie mogą korzystać z usług Spa:
 15. osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
 16. osoby z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,
 17. osoby, których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych Gości oraz pracowników,
 18. osoby, których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm,
 19. osoby chore, których choroba może zagrażać zdrowiu osoby wykonującej zabieg.
 20. Goście, którzy mają zamiar skorzystać z zabiegów wykonywanych przy pomocy urządzeń, są zobowiązani zapoznać się z kartą przeciwwskazań. O fakcie zapoznania się z nią decyduje podanie danych osobowych oraz złożenie własnoręcznego podpisu wraz z datą wypełnienia formularza. Użytkownikom, którzy nie złożą podpisu na karcie przeciwwskazań do zabiegu, może zostać odmówione wykonanie zabiegu.
 21. W celu wypełnienia Karty Konsultacyjnej należy stawić się w SPA przynajmniej 10 minut przed planowanym zabiegiem. W przypadku spóźnienia się na zabieg, jego czas zostanie odliczony od łącznego czasu zabiegu. W przypadku spóźnienia się powyżej 15 minut, bez wcześniejszej informacji o tym fakcie obsługa SPA zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji.
 22. Istnieje możliwość anulowania wcześniej nieopłaconej rezerwacji zabiegu. Odwołanie takiej rezerwacji należy zgłaszać przynajmniej 4 godziny przed planowanym zabiegiem, w celu umożliwienia korzystania z usług innym Użytkownikom. W przypadku Gości hotelowych w momencie nie odwołania zabiegu przynajmniej 4 godziny przed planowanym zabiegiem zostanie doliczona do rachunku kwota 40 % całkowitej ceny zabiegu.
 23. Zabiegi opłacone z wyprzedzeniem, a nie wykorzystane przez Gościa z jego winy nie podlegają zamianie na inny zabieg. SPA nie zwracaj w takiej sytuacji uiszczonej z tego tytułu zapłaty.
 24. Przed skorzystaniem z usług należy przebrać się w przebieralni i pozostawić rzeczy osobiste w przeznaczonych do tego celu szafkach. Spa zapewnia Gościom odpowiednią garderobę do wykonywania usług.
 25. Zabiegi wykonywane są w gabinetach Spa, dostosowanych do konkretnych rodzajów usług.
 26. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Użytkownikom oraz zwiększenia efektywności zabiegów konieczne jest:
 27. poinformowanie terapeuty przed zabiegiem o zażywanych lekach, przebytych chorobach, ewentualnych przeciwwskazaniach lub wcześniejszym korzystaniu z podobnych usług,
 28. skorzystanie z basenu, jacuzzi i saun przed zabiegami,
 29. unikanie obfitych posiłków minimum na godzinę przed zabiegiem,
 30. unikanie kąpieli słonecznych bezpośrednio przed i po zabiegu,
 31. spożywanie dużej ilości wody niegazowanej po zabiegu.
 32. Na teren Spa zabrania się wprowadzania psów oraz innych zwierząt.
 33. W przypadku zagubienia, zanieczyszczenia lub zniszczenia przedmiotów bądź urządzeń stanowiących wyposażenie Obiektu, Goście zobowiązani są do naprawienia spowodowanej szkody poprzez zapłatę odszkodowania. Wysokość odszkodowania ustalana jest każdorazowo, w oparciu o oszacowane straty.
 34. Wszelkie reklamacje i zażalenia należy zgłaszać podczas zabiegu bądź bezpośrednio po nim. W innych przypadkach reklamacje nie będą uwzględniane.
 35. Polecamy rezerwację zabiegów na kilka dni przed ich planowanych terminem. W przypadku braku wcześniejszej rezerwacji nie możemy zagwarantować wykonania zabiegu.
 36. Przy rezerwacji zabiegów powyżej 200 zł przez gości z zewnątrz hotel zastrzega prawo do możliwości pobrania zaliczki w wysokości 50% od wartości zarezerwowanych zabiegów a w przypadku nie ustalenia rodzaju zabiegu kwotę 50zł. Zaliczkę należy uregulować w formie przelewu na wskazane konto lub pre-autoryzacji karty płatniczej gościa. W czasie określonym przez Pracownika Recepcji SPA. Hotel ma prawo anulować rezerwacje w przypadku braku wpłaty zaliczki
 37. W Recepcji SPA jest możliwość nabycia voucherów, karnetów, jednorazowych wejściówek w formie upominku z określoną datą ważności. Active SPA zastrzega sobie prawo odmowy przedłużenia przeterminowanego vouchera, karnetu, wejściówki. W innych sytuacjach każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie przez Kierownika SPA
 38. Użytkownicy nie stosujący się do zasad ujętych w powyższym Regulaminie mogą zostać upomniani przez obsługę lub wyproszeni ze Spa.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA


 1. Goście korzystają ze Strefy Relaksu wraz z jego atrakcjami, urządzeniami do zabawy i sprzętem sportowym na własne ryzyko. Właściciel zobowiązuje się do utrzymania basenu i jego wyposażenia w stanie zapewniającym bezpieczne użytkowanie. Hotel Blue Diamond Active SPA nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na osobie, wyrządzoną komukolwiek, jeżeli szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą Hotel nie ponoszą odpowiedzialności.
 2. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów wniesionych na teren obiektu.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za każdą szkodę powstałą na skutek nieodpowiedniego korzystania z obiektu i urządzeń znajdujących się na jego terenie lub też powstałą w wyniku nieodpowiedniego zachowania podczas użytkowania urządzeń w basenie. Rodzice oraz prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci oraz ewentualne szkody przez nie spowodowane.
 4. Wypadki i szkody należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom obiektu. Hotel nie odpowiadają za zwiększenie szkody, będącej wynikiem opóźnienia jej zgłoszenia.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz wydanych rozporządzeń.